Utorak, Listopad 15, 2019

slogan

Uređenje dijela obale Rogač. Šolta

Ishođene su sve dozvole, te su započeli radovi na uređenju dijela Obale svete Terezije u Rogaču na Šolti.

Obuhvat koji će se urediti je oko 1000 m2.
Uređenjem luke planirano je slijedeće:
- širenje obale, na dijelu koje je danas usko prometno grlo, kolno-pješačka dvosmjerna prometnica uz more za pristup do trajektnog pristaništa koja je sada širine 4 m, će se proširiti na dva prometna kraka ukupne širine 5,5 m te pješački pločnik uz more, širine 2 m. Pješaci će od kolne prometnice biti zaštićeni posebno oblikovanim kamenim niskim ogradnim elementima.
- na spoju ovako proširene obale i prvog mula, postavit će se štandarac, jarbol za zastavu na kamenom postamentu i kružnom kamenom stupu.
- uređenje prostora u dnu vale, gdje opet uska prometnica prolazi uz sam ogradni zid terena uz crkvu, a zbog pličine iz mora danas raste – trava. Ovaj dio će se urediti proširenjem kolne prometnice te stvaranjem posebne šetnice za pješake. Dno vale će se oplemeniti lučnom žardinjerom, u kojoj će se posaditi tri rogača (!), a koja će prema moru formirati ugodni plato, sa klupama i pogledom na more. Tu je planirana postava kamene fontane pitke vode, oblikovana u formi nekadašnjih bucala (iz kojih se sićima vadilo vodu iz gustirni).
- izvlačilište brodica - postojeće izvlačilište brodica će se preoblikovati na način da je samo izvlačenje bodova olakšano.
- uređenje južne linije uvale Rogač, sa kamenim rubom rive.
- oprema potrebna za privez brodica, sa ormarićima za priključak jahti na vodu i struju.
- obrada podnih površina - sve podne površine obložiti će se kamenom.
- cijela novouređena riva će se opremiti kandelabrima javne rasvjete.