Utorak, Listopad 15, 2019

slogan

ACI Marina Rovinj

Usvojeno je idejno rješenje ACI marine u Rovinju.
ACI marina u Rovinju smještena je unutar granice obuhvata određene važećom planskom dokumentacijom.

Ukupna površina obuhvata uređenja terena ovog rješenja iznosi 6.247 m2.
Ukupna površina obuhvata građevina ovog rješenja iznosi 4.680 m2.
Ukupna površina obuhvata ovog Idejnog rješenja iznosi 10.927 m2.

Smještaj mikro lokacije pojedinog sadržaja diktirale površinama i visinom izgradnje odredbama važećeg DPU-a, što se ovim arhitektonskim rješenjem poštivalo.

- Recepcija i zgrada uprave smještena je u sredini lokacije na istaknutom mjestu, ispred kojeg je omogućeno prostorno proširenje i odmorište.

- Operativna zgrada – sadržaji ove cjeline podijeljeni su na dvije lokacije, već prema funkcionalnoj povezanosti i namjeni. Jedan dio vezan je uz zgradu recepcije i uprave, a drugi dio uz parkiralište.

- Komercijalni prostori uz zgradu recepcije planirani su u jedinoj građevini visine P+1. Prizemni dio namijenjen je za potrebe kuhinje, osoblja i skladišta restorana (koje su vezane uz kolnu dostavu i odvoz), kao i komercijalni prostori poželjno orijentirani prema šetnici i moru.
Kat ovog objekta osiguran je za smještaj restorana, caffe-lounge bara i cigar-corner-bara, kao i terase orijentirane na more i privezane brodice.
Kroz ovu građevinu osigurana je i pješačka veza koja spaja šetnicu (na koti +1,50) i kolno pješačku prometnice na (koti *4,6) ispred hotela. Uz stepenice osigurano je dizalo za osobe smanjene pokretljivosti.

- Komercijalni - servisni prostori smješteni su u sjevernom, najužem dijelu granice građevine. To je prizemnica, prednjim pročeljem orijentirana prema marini.

- Natkriveni parking
Na južnom dijelu parcele smješteno je natkriveno parkiralište (za 52 PM). Sa ovog dijela omogućen je i kolni pristup do potrebnih sadržaja - trafostanice, kotlovnice i kontejnera za smeće, kao i do prostora kuhinje – dostava hrane i odvoz smeća.

Postavljena je i potreban trafostanica, određena i lokacijski DPU-om.

Pomorski dio je projektirala tvrtka Obala d.o.o., Split